Production elements 2 / Produkcijski elementi 2. dio

Life is not a linear line.In order to produce anything, it is extremely important to have an awareness of other people, types of people, recognizing emotions, and working on emotional intelligence.

In the first post about the need / importance of the producer, I wrote that the description of the production job includes all the elements related to the artistic, administrative and technical part of the project.

And precisely because of the diversity of all these jobs, it is necessary for the producer to know all the processes and specifics of individual elements of production that need to be done during the work on the play / project.

The artistic part of the work differs from the administrative part, and also technic all one from the first two groups.

What is the common denominator for all three groups of jobs?

People.

Team members.

And the human factor is always the hardest to predict.

You can specify finances, calculate and get a clear preview of how much money you need and where you will get it from to close the financial construction.

You can group other administrative tasks by types and solve them according to plan and priorities.

You can also predict the technical elements, how much you need for production, what type of equipment, in how much time something can be made, how long is the set up etc.

In the artistic part of the project, there are the usual schedules, it is generally known how much time is needed for which phase of the play, depending on the theater, genre, size of the cast and the like, and protocols and procedures are known.

You can master all of this with more or less effort, learn to the level of conscious competence.

However, you still have (probably) the hardest part of the job, and that is communicating with people of different styles, and this you learn best through experience.

Sometimes the producer, in addition to communicating with the team about all elements of the production, must be mom and dad, sometimes a shoulder to cry on, mostly determined, sometimes a strict boss, (always) a good psychologist, sometimes even a – psychiatrist. 

Working with people, some of whom have a completely different beliefs and worldviews, is arguably the hardest part of the producer’s job.

On several occasions, I have heard from people involved in production that they adore their work, but that they cannot stand people.

Harry Truman didn’t talk about producers when he said his famous saying “Get out of the kitchen if you can’t stand the heat”, but it best describes what I think about a producer who doesn’t like people.

Find another job.

Production is not for you.

Observe people, learn from differences, often disagree with different attitudes and styles – but do so with respect.

Disagree respectfully.

Always always try to learn something different from yourself.

You will become a better producer every day.

And a better man.

That’s why, in order to produce anything,  it is extremely important to have an awareness of other people, types of people, recognizing emotions, and working on emotional intelligence. The second module of our course “From performer to producer” deals with all this! 

To learn more about the course and start working on your producer skillssign up for a free consultation with Vita via the link:

https://10to8.com/book/nhprzzoaxxymgjxqez/

Ako ne podnosiš vrućinu, iziđi iz kuhinje.

U prvome tekstu o potrebi/važnosti producenta napisala sam da u opis producentskog posla spadaju svi elementi vezani za umjetnički, administrativni i tehnički dio projekta. I da je upravo zbog raznovrsnosti svih tih poslova potrebno da producent odlično poznaje sve procese i specifičnosti pojedinih elemenata produkcije koje treba obaviti tijekom rada na predstavi/projektu.
Umjetnički dio posla razlikuje se od administrativnog dijela, a također i tehnički od prvih dviju skupina.

Što je zajednički nazivnik za sve tri skupine poslova?
 
Ljudi.
A ljudski je čimbenik uvijek najteže predvidiv.
Financije možeš specificirati, izračunati i dobiti jasnu tablicu koliko sredstava trebaš i gdje ćeš ih nabaviti da bi zatvorio financijsku konstrukciju.
Ostale administrativne poslove možeš grupirati prema vrstama i rješavati ih prema planu i prioritetima.
Tehničke elemente također možeš predvidjeti, koliko ti čega treba za produkciju, za koliko se vremena nešto može napraviti, postaviti, rastaviti i slično.
U umjetničkom dijelu projekta postoje uobičajeni rasporedi, uglavnom se zna koliko je vremena potrebno za koju fazu predstave, ovisno o kazalištu, žanru, veličini podjele i slično, a znaju se i protokoli i procedure.
Sve to možeš s više ili manje truda savladati, naučiti do razine svjesne kompetencije.
Međutim, još uvijek ti ostaje (vjerojatno) najteži dio posla, a to je komunikacija s ljudima različitih stilova u čemu će ti više od škole pomoći – iskustveno učenje.
Ponekad producent, osim što mu s timom valja komunicirati o svim elementima produkcije, mora biti i mama i tata, ponekad rame za plakanje, uglavnom odlučan, ponekad i strog šef, (uvijek) dobar psiholog, a ponekad, bome i – psihijatar.
Raditi s ljudima od kojih neki na svijet gledaju dijametralno suprotno, uvjerljivo je najteži dio produkcijskog posla.
U nekoliko navrata čula sam od osoba koje se bave produkcijom da obožavaju svoj posao, ali da ne podnose ljude.
Nije Harry Truman mislio na producente kada je rekao svoju slavnu izreku „Iziđi iz kuhinje ako ne podnosiš vrućinu“, ali ona najbolje opisuje što mislim o tome da producent ne voli ljude.
Nađi drugi posao.
Produkcija nije za tebe.
Promatrajte ljude, učite na različitostima, često se nećete slagati s drukčijim stavovima i stilovima – ali činite to s poštovanjem.
Disagree respectfully.
Uvijek, ali uvijek pokušajte naučiti nešto od drukčijih od sebe.
Svakim ćete danom postajati boljim producentom.
I boljim čovjekom.
Zato je za vođenje bilo kakve produkcije iznimno važna svijest o vođenju tima, tipovima ljudi, prepoznavanje emocija i rad na emocionalnoj inteligenciji. Upravo se svime time bavi drugi modul našeg tečaja “Od izvođača do producenta”!
Kako biste saznali više o tečaju i počeli raditi na svojim vještinama producenta – prijavite se na besplatne konzultacije s Vitom putem linka: https://10to8.com/book/nhprzzoaxxymgjxqez/